วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวัสดีนักเรียนทุกคน

 วันนี้มีใบงานให้นักเรียนกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว 

โดยนักเรียน Download แบบฟอร์ม ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บทเรียนที่ 14 การจัดการการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการผลผลิต
บทเรียนที่ 14 การจัดการการตลาดการจัดการการตลาด
 การนำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายในตลาดเป็นวิชาการอย่างหนึ่งซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้จัดการและแก้ปัญหา ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญต่อการตลาด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการแสดงราคาขายให้เห็นชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อในอดีตรัฐบาลของหลายประเทศต้องการให้ตลาดมีความมั่นคง และหลายประเทศดำเนินการได้สำเร็จ จึงได้ดำเนินการต่อในขั้นตอนการส่งเสริมให้มีตลาดขายส่ง หรือตลาดประมูล เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างชอบธรรมและเปิดเผย ทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เข้าสู่ตลาดเสรีขายได้ในราคาที่ยุติธรรมลดความไม่เป็นธรรมจากการขูดรีดพ่อค้าคนกลางจะควบคุมราคาโดยการกดราคาขายของผู้ผลิตและตั้งราคาขายสำหรับผู้ซื้อไว้สูง อันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้าคนกลางที่ได้กำไร 2 ต่อ
การตลาด                 การนำผลผลิตออกจำหน่าย หรือการเร่ขาย ซึ่งไม่เฉพาะการขนส่งเพื่อไปจำหน่ายในตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการนำผลผลิตจากสถานที่ผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ คือการรวบรวมผลผลิต การคัดเลือก การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การแปรรูป การเก็บรักษา การขายส่ง การขายปลีก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดในแต่ละขั้นตอนของการตลาดจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การแก้ปัญหาการตลาดไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือลบ มักจะต้องมีผลกระทบต่อราคาคุณภาพของสินค้า รวมทั้งผลกำไรด้วย
การจัดการการตลาด หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการ
ผลิต การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย ตลอดจนการดำเนินกิจการทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการ และบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคาและบริการ ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้
1. การวางแผนการผลิต
              สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการธุรกิจ คือ
              1. ทุน ถ้าไม่มีทุนเป็นของตนเองต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ จะต้องพิจารณาว่าแหล่งเงินกู้นั้นมาจากไหน ถ้ากู้จากเอกชนก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพงกว่าสถาบันการเงิน ถ้าเสียดอกเบี้ยแพงจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่
              2. แรงงาน ถ้าสามารถใช้แรงงานในครอบครัวได้ก็จะสามารถลดรายจ่ายลงได้
              3. สินค้าสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่มีในท้องถิ่นจะมีปัญหาเรื่องราคาและการขนส่งหรือไม่
               4. การจัดการ หมายถึง การจัดการด้านตลาด การจัดจำหน่าย ก่อนอื่นต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำผลผลิตไปจำหน่ายการกำหนดราคาขาย ราคาต้นทุน กำไร และการลงบัญชีเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ
2. การกำหนดราคาขาย
            เมื่อทำการผลิตเพื่อการจำหน่าย สิ่งแรกที่ต้องทำคือการกำหนดราคาขายที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงจนเกินไป และผู้ขายก็พอใจที่จะขายเพราะได้กำไรตามที่ต้องการ         
ความต้องการซื้อ : แต่ละช่วงระยะเวลา ผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าชนิดเดียวกันในราคาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการซื้อ ตามหลักการคือ สินค้าที่มีปริมาณเกินกว่าความต้องการราคาย่อมต่ำ
ความต้องการขาย : แต่ละช่วงระยะเวลาผู้ขายจะเสนอขายสินค้าชนิดเดียวกันในราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่เสนอขาย ตามหลักการ คือ ถ้าราคาต่ำการเสนอขายจะน้อย
การกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร : ผู้บริโภคจะเป็นผู้กำหนดราคา สำหรับในตลาดที่มีการแข่งขันเสรี
   หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขาย มีดังนี้
          1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย
          2. เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป
          3. เพื่อรักษาหรือปรับปรุงส่วนแบ่งของการตลาด กล่าวคือ ตั้งราคาขายส่งถูกกว่าราคาขาย
              ปลีก เพื่อให้ผู้รับซื้อไปจำหน่ายปลีกจะได้บวกกำไรได้ด้วย
          4. เพื่อแข่งขันหรือป้องกันคู่แข่งขันหรือผู้ผลิตรายอื่น
          5. เพื่อผลกำไรสูงสุด
การกำหนดราคาขาย มีหลักสำคัญ คือ ราคาต้นทุน + กำไรที่ต้องการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวการคิดราคาต้นทุนให้เข้าใจก่อน

3. การคิดราคาต้นทุน
การคิดราคาต้นทุน หมายถึง การคิดคำนวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ฯลฯ
 การคิดราคาต้นทุนมีประโยชน์ คือ
1) สามารถตั้งราคาขายได้โดยรู้ว่าจะได้กำไรเท่าไร
2) สามารถรู้ว่ารายการใดที่ก่อให้เกิดต้นทุนสูง หากต้องการกำไรมากก็ต้องลดต้นทุนนั้น ๆ ลง
3) รู้ถึงการลดต้นทุนในการผลิตแล้วนำไปปรับปรุง และวางแผนการผลิตเพิ่มขึ้นได้
ต้นทุนการผลิต  มี 2 อย่าง คือ
1. ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนในการผลิตรวมทั้งค่าขนส่ง
2. ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่จ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรง แล้วนำต้นทุนทั้งสองอย่างมาคิดรวมกันก็จะได้เป็นราคาต้นทุนรวม
สรุป การกำหนดราคาขาย จะต้องคำนึงถึง
1. ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนรวม
2. การหากำไรที่เหมาะสม ทำได้โดยเพิ่มต้นทุนรวมขึ้นอีก 20-30%
ตัวอย่าง ต้นทุนรวมในการผลิต 500 บาทบวกกำไร 30% ของ 500จะได้ = 150 บาท
ฉะนั้น ราคาขาย คือ ต้นทุน + กำไร
    คือ 500 + 150 เท่ากับ 650 บาท
โดยทั่วไปร้านค้าปลีกจะกำหนดราคาขาย โดยการบวกกำไรที่ต้องการเข้ากับราคาต้นทุนการผลิตสินค้านั้น ๆ แต่บางรายก็กำหนดราคาสูง สำหรับการผลิตระยะเริ่มแรก เพราะความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงในระยะเวลาอันสั้น การเปลี่ยนแปลงราคาขายอาจมีผลให้ยอดลดหรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่ภาวะแวดล้อม จึงต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถคิดราคาขายได้ง่าย ๆ ดังนี้
ราคาขาย = ราคาทุน (ต้นทุน + ค่าแรง) + กำไรที่ต้องการ

ลักษณะพิเศษของสินค้าเกษตร
โดยทั่วไปผลผลิตทางการเกษตรเป็นกลุ่มสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขอบเขตกว้างขวาง การรวมกลุ่มของธุรกิจเกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดการที่ดี แม้ว่าจะมีการผลิตสินค้าเกษตรเป็นกลุ่มย่อยๆ เป็นจำนวนมาก
    1 ลักษณะที่แตกต่างของคุณภาพสินค้า : การผลิตสินค้าเกษตรโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เหมือนกันทั้งหมด เช่นเดียวกับสินค้าอุตสาหกรรม แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมือนกันเท่าที่จะทำได้ เช่น พันธุ์ที่เหมือนกัน จะได้ผลผลิตที่เหมือนกัน หรืออย่างน้อยคุณภาพของผลผลิตก็ใกล้เคียงกัน
    2 ฤดูกาล : ฤดูที่แตกต่างกันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาแตกต่างกัน แต่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บเพื่อยืดระยะเวลาหรือการผลิตนอกฤดูกาล
    3 ภูมิประเทศ : การปลูกพืชบางชนิดเหมาะสำหรับในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่อื่น แม้จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตแต่คุณภาพผลผลิตอาจจะต่ำ และต้นทุนการผลิตสูงกว่า
    4 การขนส่ง : แม้ว่าจะมีพื้นที่การผลิตที่เหมาะสม สามารถทำให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูง แต่ถ้าไม่มีเส้นทางในการขนส่งหรือต้นทุนในการขนส่งสูงก็ไม่สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรนั้นๆ ได้
    5 จำนวนผลผลิต : แม้ว่าบางพื้นที่จะสามารถทำการผลิตพืชบางชนิดได้แต่ถ้าผลผลิตมีน้อยก็ไม่สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้

การแก้ปัญหาโดยจัดตั้งตลาดกลางขายผลผลิตเกษตร
            คือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก เข้ามาทำการซื้อขายโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากันอย่างเปิดเผย ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมด้วยการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ คลังเก็บรักษาสินค้า อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัดและคัดเกรดสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อประกอบการซื้อขาย
ตลาดกลางสินค้าเกษตรมิติใหม่ในการส่งเสริมเกษตรไทยให้มีช่องทางในการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาสินค้าราคาตกต่ำในอนาคต
สถานที่ ได้แก่  ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี    ตลาดผักผลไม้เมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นต้น
                   ผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีเป็นจำนวนมาก และหลากหลาย ในอนาคตควรมีการกำหนดเขตการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะมีผลต่อการตลาดผลผลิตชนิดนั้นๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ควรมีการให้ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจะสามารถสร้างและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคตได้

บทเรียนที่ 13 การจดบันทึกการปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ การจัดการผลผลิต
บทเรียนที่ 13  การจดบันทึกการปฏิบัติงาน
  

การจดบันทึกการปฏิบัติงาน
                       วิธีการที่จะช่วยให้มีข้อมูลที่เพียงพอนั้น ควรจะต้องมีการลงบัญชีและบันทึก
รายละเอียดต่างๆไว้ เช่น รายได้ และรายจ่าย พื้นที่การผลิต ผลผลิต การใช้แรงงานในการผลิต ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน และการจดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำให้ทราบว่าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง จำเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างไร และเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการสรุปผลดำเนินงานในครั้งนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตในครั้งต่อไปโดยสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

1.  ประโยชน์ในการจดบันทึกการปฏิบัติงาน

                     1.1  การจดบันทึกรายการต่างๆไว้ ช่วยป้องกันการหลงลืมอันก่อให้เกิดความผิดพลาด
                          ในการดำเนินการได้
                     1.2  ทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่
                     1.3  ช่วยให้ทราบถึงผลกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินงานแต่ละงวดได้
                     1.4  ช่วยให้ทราบฐานะของกิจการว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนเป็นจำนวนเท่าไร
                     1.5  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

                     1.6  สรุปผลการดำเนินงาน

 


2.  การจดบันทึกการผลิต   กิจกรรมการผลิตและดูแลรักษาผลผลิตนั้น มีเรื่องสำคัญที่ควรจดบันทึกไว้เพื่อใช้ปรับปรุงการผลิตในปีต่อไป ดังนี้
          2.1 พันธุ์ ควรมีรายชื่อพันธุ์ต่างๆแต่ละชนิดที่ทำการผลิต รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์นั้นและบริษัทผู้ผลิต ลักษณะของพันธุ์ ผลผลิต อายุการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงที่รบกวน
          2.2 สถานที่เพาะปลูก เช่น ดิน ควรเก็บรายงานผลการทดสอบดิน รวมทั้งชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณปูนขาวหรือกำมะถันที่ใช้ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและบำรุงรักษาดินมิให้ขาดธาตุอาหารและรักษาสมดุลของธาตุอาหารตลอดไป
         2.3  สถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น ประเภทของโรงเรือนที่เหมาะสม ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงให้มีสุขาภิบาลสัตว์ที่ดี
          2.4 การปลูกและดูแลรักษา ควรบันทึกเกี่ยวกับวันที่ปลูก วิธีการปลูก ระยะปลูก   วิธีการให้น้ำ วิธีการใส่ปุ๋ย ชนิดและอัตราของปุ๋ยที่ใส่ วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ วิธีการเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตก่อนจำหน่ายและสิ่งสำคัญที่ควรจดบันทึกไว้อย่างละเอียดคือ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
         2.5 การเลี้ยงและดูแลสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยง  ควรบันทึกเกี่ยวกับประวัติต่างๆของสัตว์ตั้งแต่เริ่มเลี้ยง  บันทึกการดูแล เช่น ช่วงเวลาการให้อาหารประจำวัน  ปริมาณการให้ยาปฏิชีวนะแก่สัตว์ ระยะการให้วัคซีน ประวัติการผสมเทียม   การตกลูก   การเป็นโรค  การจัดการผลผลิต  วิธีการจัดการซากก่อนการจำหน่าย    และสิ่งสำคัญที่ควรจดบันทึกไว้อย่างละเอียดคือ ปัญหาที่พบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
          2.4 การตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการผลิต โดยเฉพาะการผลิตเพื่อจำหน่าย เราควรจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของปริมาณและราคาของผลผลิตแต่ละชนิด

3.  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย


                การทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นการบันทึกข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจการ เช่น การรับจ่ายเงิน การรับจ่ายผลผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น หากในกิจการใดไม่มีการบันทึก รายรับ-รายจ่าย กิจการนั้นๆจะไม่สามารถควบคุมการใช้เงิน และควบคุมการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นการจัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

                3.1  ประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่าย

                   การทำบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์ต่อกิจการ ดังนี้
                 3.1.1  เป็นข้อมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและการจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
                3.1.2  ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการขาดวัสดุสิ่งของหรือวัตถุดิบในการผลิต
                3.1.3  ช่วยให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต อันหมายถึงจำนวนที่ผลิตและจำนวนที่  จำหน่ายได้รวมทั้งจำนวนผลผลิตที่คงเหลือ
                3.1.4  ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
                3.1.5  ทำให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ เช่น ผลกำไรหรือขาดทุน
                3.1.6  ช่วยให้มีระบบการควบคุมที่ดี ป้องกันการทุจริต
                3.1.7  ช่วยให้การดำเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็วและถูกต้อง

              3.2   การทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีเงินสด
                                         การทำบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้จำหน่ายผลผลิต ควรจัดทำอย่างง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เป็นประโยชน์และใช้ได้สะดวกต่อการตรวจสอบ สมุดบันทึกพื้นฐานที่ควรจัดทำก็คือ สมุดบัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
                                           
                    3.2.1   ชื่อกิจการของกิจการนั้นๆซึ่งจะบันทึกไว้ส่วนบนของหน้าบัญชี
                    3.2.2   ชื่อบัญชีเงินสดจัดประเภทบันทึกไว้ส่วนบนของบัญชีเช่นเดียวกัน
                    3.2.3   ช่องวัน เดือน ปี สำหรับบันทึกวันรับ-วันจ่ายเงิน
                    3.2.4  ช่องรายการ สำหรับบันทึกรายละเอียดการรับและการจ่าย
                    3.2.5  ช่องเลขที่ใบสำคัญ เป็นช่องบันทึกหลักฐานสำคัญของการรับและจ่ายโดยนำเลขที่ของใบสำคัญนั้นๆมาบันทึกลงในช่อง
                   3.2.6   ช่องรายการรับ
                   3.2.7   ช่องรายการจ่าย
                   3.2.8  ช่องเงินคงเหลือ

ตัวอย่างการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายบัญชีเงินสด

ชื่อกิจการ...............

บัญชีเงินสดวัน/เดือน/ปี

รายการ

เลขที่

ใบสำคัญ

เงินสด

คงเหลือ

รับ

จ่าย

บาท

ส.ต.

ส.ค.       1
              2
              3
              4
              8
ต.ค.       15
              19
              19
              31
              31

นำเงินสดมาลงทุน
ซื้อเมล็ดพันธุ์พืช
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์
ซื้อปุ๋ยคอก
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ขายผลผลิตผักคะน้า
ขายไม้สมุนไพร
จ่ายค่าพาหนะขนส่ง
ขายไม้ดอกประดับกระถาง
รวมเงินคงเหลือยกไป


58
65
11
2410,000-
7,000
4,500

2,200 -800-
 400
300 -
1,800-


300 -

10,000           -
  9,200           -
  8,800           -
  8,500           -
  6,700           -
13,700           -
18,200          -
17,900          -
20,100          -
20,100          -


                 

แบบบันทึกการทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการปลูกผักกาดขาว พื้นที่ 1 ไร่


                  รายจ่าย

                            1.ค่าพันธุ์                                                                               150           บาท
                            2.ค่าปุ๋ยอินทรีย์                                                                      400           บาท
                            3.ค่าหัวเชื้อราไตรโครเดอร์มาป้องกันโรคพืช                       500           บาท
                            4.ค่าฟางคลุม                                                                          952          บาท
                            5.อื่นๆ                                                                                    318          บาท
                            6.ค่าเตรียมดิน                                                                        600          บาท


                  รวมรายจ่าย                                                                                  2,920          บาท
                  ผลผลิตเฉลี่ย                                                                                 1,860         กิโลกรัม
                  ราคาผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรับละ                                                           3.80             บาท
                  รายได้                                                                                            7,068         บาท
                   กำไร                                                                                              4,148         บาท