วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม 1

 กิจกรรมการใช้ทักษะการคิด

คำสั่ง  ให้นักเรียนหาข่าวเกษตรที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้ มาคนละ 1 ข่าวและวิเคราะห์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 แนวในการวิเคราะห์ข่าว

ขั้นที่ 1  หาประเด็นข่าว
ขั้นที่ 2  แยกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3  สรุปแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 4  เสนอข้อมูลอ้างอิง