วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บทเรียนที่1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเกษตรเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเกษตร

                    การ เกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทย ซึ่งคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากสินค้าเกษตร
 ความหมายของการเกษตร
                การ เกษตร คือ การปฏิบัติต่อดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตต่างๆ
                 ความสำคัญของการเกษตร
             การ เกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างมากมายจากพืช สัตว์ ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิต
                ประโยชน์ชองการเกษตร
               ในอดีตมนุษย์มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติในการดำรงชีวิตโดยการล่าสัตว์ เก็บพืชผลจากป่ามาเป็นอาหาร ต่อมาเริ่มพัฒนาเพื่อความอยู่รอด รู้จักเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จึงเป็นจุดเริ่ม ต้นของการทำการเกษตร ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน แม้วิทยาการ ต่าง ๆ จะเจริญก้าวหน้าขึ้น มนุษย์ก็ยังคงอาศัยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นเดิม คือ             
             1 เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4
             2 เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร
         3 เป็นแหล่ง ให้ความร่มรื่นสวยงาม 
             4 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
             5.  เป็นสินค้าส่งออกของประเทศ
             การเกษตร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท 
             1. การปลูกพืช    ได้จัดแบ่งลักษณะตามการปลูกและดูแลรักษาเป็น 3 ชนิด ได้แก่
             1.1 พืชสวน หมายถึง พืชที่ปลูกในเนื้อที่น้อย สามารถให้ผลตอบแทนสูง ต้องการดูแลรักษามาก แบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
                   1)ไม้ดอกไม้ประดับ  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=30&chap=5&page=t30-5-infodetail05.html
            1.2  พืชไร่     หมายถึง พืชที่ปลูกโดยใช้เนื้อที่มาก มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องการดูแลรักษามากเหมือนพืชสวน ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก มีอายุตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี หรือมากกว่า ผลผลิตของพืชไร่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของคนไทย โดยใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก และส่งเป็นสินค้าออกจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสามารถนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากเช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่วต่างๆ ยาสูบ ฝ้าย มันสำปะหลัง เป็นต้น 
           1.3  พืชสมุนไพร หมายถึง พืชทุกชนิดที่มีสรรพคุณทางยารักษาบำบัดโรคแต่กระนั้นก็จำเป็นต้องมีความรู้ในพืชแต่ละชนิดเพราะหากใช้ผิดวิธีหรือไม่ตรงกับอาการของโรคอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น หอมแดงบรรเทาโรคหวัด  ว่านหางจระเข้รักษาแผลน้ำร้อนลวก  ขี้เหล็กรักษาโรคท้องผูก มะระลดน้ำตาลในเลือด  เสลดพังพอนแก้พิษแมลง กระเทียมรักษากลากเกลื้อน ดอกบานไม่รู้โรยแก้โรคหอบหืด เป็นต้น
            2. การเลี้ยงสัตว์  ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ในแง่การใช้แรงงานลดน้อยลง แต่จะมีบทบาทมากในแง่ของการเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารเนื่องจากผู้บริโภคนิยม บริโภคเนื้อสัตว์กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังสามารถส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย  ได้แก่  
             2.1 สัตว์เล็ก http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/pdf/026/0026_33.pdf
             2.2 สัตว์ใหญ่ http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/pdf/026/0026_33.pdf
             2.3 สัตว์ปีก

วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์ แบ่งออกได้ดังนี้
                            1.เพื่อไว้ใช้บริโภค
 
                            2.เพื่อไว้ใช้แรงงาน 
                            3.เพื่อประกอบอาชีพ 
                            4.เพื่อเสริมรายได้ 
                            5.เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทำเครื่องนุ่งห่มของใช้และรักษาโรค 
                            6.เพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลิน
                            7.เพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์


                     3. การประมง        เป็นการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำทุกชนิดของประเทศไทยซึ่งการทำประมงนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน และประเทศเป็นจำนวนมาก การทำประมงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามลักษณะของแหล่งน้ำได้ 3 ประเภท คือ    
            3.1 การประมงน้ำจืด 
            3.2 การประมงน้ำเค็ม
           3.3 การประมงน้ำกร่อย


           4.  การเกษตรแบบผสมผสาน  การ เกษตรผสมผสานเป็นการจัดระบบกิจกรรมการเกษตรได้แก่ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสานและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม เพิ่มความสมบูรณ์ของอาหารพืชหรือสัตว์การทำเกษตรหลายๆอย่างร่วมกันทำให้ เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนไม่เสี่ยงต่อสภาวะการขาดทุนจากราคาผลผลิตเพียงอย่างเดียวที่มีราคาไม่ แน่นอนปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางในการทำการเกษตรเช่น

           4.1 เกษตร ทฤษฎีใหม่ คือ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้ บริหาร และจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำ ให้มีประโยชน์สูงสุดเพื่อบังเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนด้วยความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเช่นสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆของรัฐ

           4.2 การเกษตรแบบยังชีพ คือ การผลิตเพื่อยังชีพใช้กินเป็นอาหารภายในครอบครัวไม่ได้ผลิตหรือปลูก มากเหลือใช้พอที่จะส่งไปขายนอกท้องถิ่นได้

          4.3 การเกษตรธรรมชาติ คือ การเกษตรแบบที่กลับไปหาธรรมชาติหรือการเกษตรแบบฟื้นฟูธรรมชาติให้คืนกลับมา

          4.4 การเกษตรแบบยั่งยืน คือ การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติและปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันซึ่งการเกษตรแบบนี้เป็นการทำการเกษตรเพื่อต้องการให้ เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ทั้งการผลิตและการดำรงชีพโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

ที่มา:http://taung009.igetweb.com/index.php?mo=10&art=188395