วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 3 ทักษะการผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพป้องกันโรคพืช
เรื่อง   การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด


                                              เทคโนโลยีชีวภาพ...การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา...ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

คำสั่ง  ศึกษาข้อมูลและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อฝึกทักษะและเก็บภาพผลงาน  ในแฟ้มสะสมงาน

     อุปกรณ์ขยายเชื้อสด
1.             ข้าวเหนียวนึ่งหรือข้าวสุก
2.             ถุงใสทนร้อนขนาด 8x10 นิ้ว
3.             หนังยางวง
4.             เข็ม
5.             หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาวิธีทำ


                                        1.   เตรียมข้าวเหนียวใส่ถุงพลาสติกใสทนร้อน
             2. ใส่หัวเชื้อเพียงเล็กน้อย โดยเหยาะเชื้อ 2-3 ครั้ง   ซึ่งจะได้ผงเชื้อประมาณ 1 กรัมต่อถุง
 
3.  รัดหนังยางให้แน่นโดยรัดให้ถุงพองเพื่อให้มีอากาศเพียงพอแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา

4.ใช้เข็มเจาะรอบๆปากถุงที่รัดหนังยางไว้ประมาณ 15-20 รู5.  ดึงบริเวณกลางถุงขึ้นเพื่อไม่ให้พลาสติกแนบติดกับข้าวเหนียวและเพื่อให้อากาศเข้าไปในถุงอย่างพอเพียง

6.   บ่มเชื้อเป็นเวลา 2 วันโดยวางถุงเชื้อในห้องที่ปลอดจากมด ไร และสัตว์อื่นๆ อากาศไม่ร้อนและไม่ถูกแสงแดด แต่ได้รับแสงสว่าง 6-10 ชั่วโมง/วัน7.  เมื่อครบ 2 วัน บีบเขย่าก้อนข้าวเหนียวที่มีเส้นใยของเชื้อเจริญอยู่ให้แตก และบ่มต่อ 4-5 วัน