วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บทเรียนที่ 3 เครื่องหมาย มอก. เครื่องหมาย มอก.

มาตรฐาน เป็นคำที่หลาย ๆ คนกล่าวถึง แต่จะทราบหรือไม่ว่า มาตรฐานมีความหมายอย่างไร และมีความสำคัญกับทุกคนอย่างไร ทั้งที่มาตรฐานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของทุกคนและมีประโยชน์กับมวลมนุษย์ในทุกด้าน
มาตรฐานคืออะไร "มาตรฐาน" ตามความหมายของพจนานุกรม หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด สิ่งที่ทุกคนยอมรับ และเข้าใจตรงกัน
ทำไมต้องมี"มาตรฐาน" มาตรฐาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้มาก่อนประวัติศาสตร์ แฝงมาในสัญชาตญาณการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องการจัดการสิ่งที่สับสนวุ่นวายให้เป็นระเบียบ และทำสิ่งที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้เป็นสิ่งง่ายโดยเป็นที่ยอมรับในสังคม
ด้วยเหตุนี้จึงจึงต้องมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เรียกว่า "มาตรฐาน"เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และขจัดความสับสนวุ่นวาย รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตมนุษย์
มอก. คืออะไร
                 คำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม
               ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น
              ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2
,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารมอก.ที่ทำออกมาจำหน่ายเป็นเล่ม

มอก.มีความสำคัญอย่างไร

มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้
ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน
3. ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
4. ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง
5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆต้องได้รับมอก.
ประโยชน์ผู้บริโภค
1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
2. สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้
3. ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้
4. วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ
5. ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน
1. ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน
2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
5. ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ


หมายเลข มอก. คืออะไร

หมายเลขมอก.คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า ตัวอย่างเช่น


ดังตัวอย่าง มอก. 56 - 2533 คือ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมอก. ก็จะสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก.บนผลิตภัณฑ์นั้นได้เครื่องหมาย มอก. แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร


เครื่องหมายมาตรฐานที่แสดงว่าสินค้าได้รับมาตรฐานอะไร ตามที่สมอ.กำหนด

1.เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
                   
           

   เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการพัฒนาคุณภาพโดยสมัครใจ(มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น

2.เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน(มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้นซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อค เป็นต้น


3. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล
ติดตามรายละเอียดได้ที่ี:
 http://miraelectric.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html