วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บทเรียนที่ 6 กระบวนการผลิตพืช เรื่อง การวางแผนการปลูก


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  / บทเรียนที่ 6  กระบวนการผลิตพืช เรื่อง การวางแผนการปลูก
เรื่องการวางแผนการปลูก

การวางแผนการปลูก ก่อนที่จะทำการปลูก  ต้องมีการวางแผนการปลูกไว้ล่วงหน้านับตั้งแต่การกำหนดกิจกรรมการปลูกพืชว่าจะปลูกอะไร  จำนวนหรือปริมาณเท่าไร  มีรายได้  และกำไรเท่าใดต้องมีการรวบรวมข้อมูล  และความรู้ในด้านต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจจึงจะทำให้การเพาะปลูกนั้นประสบความสำเร็จ
ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
1. ปัจจัยทางพันธุกรรม   หมายถึงผลที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษ  เช่น  การนำเอาเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีให้ผลผลิตสูง  และคุณภาพดีมาปลูก  ย่อมจะได้ผลผลิตดีด้วย
2. ปัจจัยจากสภาพสิ่งแวดล้อม   ได้แก่ 
                               2.1 ดิน เป็นที่ยึดเกาะให้ต้นพืชตั้งอยู่และเป็นแหล่งน้ำ  แหล่งอาหารแก่พืช
                              2.2 น้ำ เป็นตัวทำละลายแร่ธาตุ และสารอาหารในดินให้แก่พืช                
                              2.3 อากาศ  พืชต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจ และใช้ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในการสังเคราะห์แสง
                               2.4 ธาตุอาหารพืช    พืชต้องการธาตุอาหารที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ และปริมาณเพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไป
                              2.5 แสงสว่าง พืชต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงมาก ส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งเพื่อรับแสงแดดอย่างเพียงพอ
                              2.6 อุณหภูมิ พืชแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิแตกต่างกัน  ฉะนั้นการปลูกพืชจึงต้องคำนึงถึงชนิดของพืชและฤดูกาลที่เหมาะสม

ปัจจัยในการเลือกทำเลในการเพาะปลูก
1. เรื่องน้ำ สะอาดดีมีเพียงพอกับการเพาะปลูก มีการระบายน้ำที่ดี   น้ำไม่ขังในแปลง
 2. เรื่องดิน  ดินดี  อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารของพืช  เช่น  ดินร่วนปนทราย
3. เรื่องสถานที่ตั้ง ใกล้แหล่งน้ำ  การคมนาคมสะดวก  ใกล้แหล่งจำหน่าย  แปลงเพาะปลูกเล็กน้อย  น้ำไม่ขังพื้นที่  พื้นที่การปลูกเราไม่จำเป็นต้องปลูกลงดินเสมอไป  หากมีพื้นที่น้อย  ก็นำไปใส่ในกระถาง  กาละมัง  หรือภาชนะแขวนได้
4. เรื่องสภาพภูมิอากาศ   มีผลต่อการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก
        5. เรื่องแสง   พืชส่วนใหญ่ชอบแสงแดดกลางแจ้ง ยกเว้นพืชบางชนิดชอบแสงรำไร เช่น บอนสี เฟิร์น สะระแหน่ เป็นต้น   
ปัจจัยในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี
1. สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
2. สายพันธุ์/ตระกูลที่ดี ไม่กลายพันธุ์
3. ทนทานต่อโรคและแมลง 
4. เมล็ดพันธุ์มีความสมบูรณ์
5. แหล่งผลิตที่เชื่อถือได้

ที่มา : http://learners.in.th/file/maslan/planing1.doc